Restaurante Sakura & Sakura Kaiten

MENU

Sakura Kaiten

Furai

à milanesa

 

CHICKENKATSU
filé de frango

HIRAME FURAI
linguado

IKA FURAI
lula

GYUKATSU
filé

SAKURA

Av. Cristóvão Colombo 3237
fone (51) 3343 8602 / 3337 5057

SAKURA KAITEN

Av. João Wallig, 1800, 3º Piso
fone (51) 4061 2702